Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini zonabtt.com pertanyen a Jaume Vila Corbella, amb domicili a c. Josep Morer, 28, de Camprodon (17867). El CIF de Jaume Vila Corbella és 43629109H

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Jaume Vila Corbella o de terceres persones amb qui Jaume Vila Corbella ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Jaume Vila Corbella difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Jaume Vila Corbella adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Jaume Vila Corbella

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Jaume Vila Corbella no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a zonabtt.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Jaume Vila Corbella no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Jaume Vila Corbella declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Jaume Vila Corbella no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Jaume Vila Corbella.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Jaume Vila Corbella informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Jaume Vila Corbella per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Jaume Vila Corbella amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB ZONABTT.COM

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.